پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام کتاب: اندیشه سیاسی قطب‌الدین شیرازی
نام نویسنده: مرتضی یوسفی‌راد
تاریخ انتشار:
نوع جلد: شومیز
قطع: رقعی
معرفی اجمالی:

اين اثر، از يك مقدمه و هفت فصل تشكيل شده است. در مقدمه،‌ سؤال اصلي و فرضيه تحقيق و مفروضات نويسنده مطرح شده است.

در فصل اول، با بيان شرايط سياسي -‌ اجتماعي و فرهنگي قطب-الدين شيرازي، مشكلات و بحران هاي زمانه وي به اجمال بررسي شده است.

فصل دوم، به تبيين بنيادهاي معرفتي فلسفه سياسي قطب الدين اختصاص يافته است. در اين فصل،‌ هم از مشرب فكري قطب الدين بحث شده و هم از منابع و حوزه هاي معرفتي اي كه وي بدانها معتقد است،‌ مورد بررسي قرار گرفته تا بتوان تأثيرات آنها را در بررسي آرا و انديشه هاي سياسي وي نشان داد.

فصل سوم، به عنوان «بنيادهاي هستي شناسانه فلسفه سياسي قطب الدين شيرازي»، دستگاه فلسفي قطب الدين را نسبت به عالم هستي و نظام حاكم بر آن و نسبت به انسان و قواي نفساني آن معرفي نموده، تأثيرات آنها را در بررسي آراي سياسي وي نشان مي دهد.

فصل چهارم به ذكر وجوه و ضرورت هايي اختصاص دارد كه قطب الدين شيرازي طبق آنها انسان را مدني و سياسي مي داند.

فصل پنجم، ديدگاه هاي قطب الدين درخصوص موضوع و ماهيت سياست و رابطه آن با دين مورد بررسي قرار مي دهد.

فصل ششم با عنوان «فلسفه سياسي قطب الدين شيرازي»،‌ به معرفي نظم مطلوبي پرداخته كه قطب الدين به دنبال آن بوده است.

فصل هفتم، به بحث از دولت و اركان سياسي آن اختصاص دارد. در اين فصل، ديدگاه هاي قطب الدين در نحوه و چگونگي راهبردي يك دولت در عينيت خارجي اش بر محور عدالت و شريعت تبيين شده است.

در آخر، نويسنده جمع بندي خود را از نوع نگرش قطب الدين شيرازي به سياست و نظم مطلوب در قالب مدينه فاضله بيان داشته و به اين نتيجه رسيده است كه وي با اعتقاد بر مكمل بودن عقل و وحي و ناقص بودن عقل،‌ سياست مطلوب را سياستي مي داند كه در كليات از عقل و وحي برخاسته باشد و در جزئيات از شريعت مدد جويد.

موضوعات