پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

تصمیمی برای کاهش تاج سد نرگسی کازرون گرفته نشده است
نماینده مجری سد نرگسی کازرون:
تصمیمی برای کاهش تاج سد نرگسی کازرون گرفته نشده است
نماینده مجری سد نرگسی شهرستان کازرون گفت: کاهش تاج این سد موضوعی عادی وکارشناسی شده است و بستگی به نیاز منطقه دارد اما هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته ایم.