پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

شخصيت ها / هنرمندان / محمدرضا سرشار / متن / معرفی آثار / فهرست کتاب های نوجوان اثر محمد رضا سرشار

د‌اس‍ت‍‍ان‌ زم‍زم‌ (د‌اس‍ت‍‍ان‌ زن‍دگ‍‍ي‌ ن‍ي‍‍ا‌ي‌ پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر(ص‌))
جلد اول مجموعه «از سرزمين نور»
ب‍‍از‌آف‍ري‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر) ـ نقاشي رامين مشرفي
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: ك‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ر‌ي‌ ك‍ودك‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۶ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۴۲ ص‌.: م‍ص‍ور
چاپ دوم: وي‍ر‌اي‍ش‌: [وي‍ر‌اي‍ش‌ ۲] ـ نقاشي محمدحسين صلواتيان ـ ن‍‍اش‍ر: پ‍ي‍‍ام‌ ‌آز‌اد‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۸۰ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۴۸ ص‌.: م‍ص‍ور ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۸
چاپ سوم: تاريخ نشر: 1383
شمارگان كل: 28800 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. ‌ع‍ب‍د‌ال‍م‍طل‍ب‌ب‍ن‌ ‌ه‍‍اش‍م‌(‌ع‌)، ۱۲۷؟ - ۴۵؟ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ه‍ج‍رت‌ ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ۲. م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر ‌اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌. ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ۳. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۸۰،ج‌. ۱،۴‌ال‍ف‌۹ر/،۹،‎BP ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۸/،۲۹۷[ج‌]

‌آن‍چ‍ه‌ خ‍د‌ا‌ي‌ ك‍‍ع‍ب‍ه‌ ‌ار‌اده‌ ك‍ن‍د... (د‌اس‍ت‍‍ان‌ زن‍دگ‍‍ي‌ پ‍در پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر)
جلد دوم مجموعه «از سرزمين نور»
ب‍‍از‌آف‍ري‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر) ـ نقاشي پرويز حاصلي
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: ك‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ر‌ي‌ ك‍ودك‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۶ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۵۵ ص‌.: م‍ص‍ور
چاپ دوم: وي‍ر‌اي‍ش‌: [وي‍ر‌اي‍ش‌ ۲] ـ نقاشي محمدحسين صلواتيان ـ ن‍‍اش‍ر: پ‍ي‍‍ام‌ ‌آز‌اد‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۸۰ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۶۴ ص‌.: م‍ص‍ور
چاپ سوم: تاريخ نشر: 1383
شمارگان كل: 28800 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. ‌ع‍ب‍د‌ال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ‌ع‍ب‍د‌ال‍م‍طل‍ب‌(‌ع‌)، ۸۱ - ۵۳ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ه‍ج‍رت‌ ـ ۲. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۸۰،ج‌. ۲،۴‌ال‍ف‌۹ر/،۹،‎BP ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۸/،۲۹۷[ج‌]

و ‌آن‌ س‍ت‍‍اره‌ ك‍ه‌ دن‍ب‍‍ال‍ه‌د‌ار م‍‍ي‌‌آي‍د... (د‌اس‍ت‍‍ان‌ ت‍ول‍د پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر(ص‌))
جلد سوم مجموعه «از سرزمين نور»
ب‍‍از‌آف‍ري‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر) ـ نقاشي رامين مشرفي
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: ك‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ر‌ي‌ ك‍ودك‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۵ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: [۳۴] ص‌.: م‍ص‍ور
ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌ ص‌. [۳۴]
چاپ دوم: وي‍ر‌اي‍ش‌: [وي‍ر‌اي‍ش‌ ۲] ـ نقاشي محمدحسين صلواتيان ـ ن‍‍اش‍ر: پ‍ي‍‍ام‌ ‌آز‌اد‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۸۰ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۳۲ ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍‍ي‌) ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۲
چاپ سوم: تاريخ نشر: 1383
شمارگان كل: 28800 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر ‌اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌. ــ م‍ي‍لاد ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ۲. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۸۰،ج‌. ۳،۴‌ال‍ف‌۹ر/،۹،‎BP ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۸/،۲۹۷[ج‌]

ي‍ت‍ي‍م‌ ن‍ظر ك‍رده‌... (د‌اس‍ت‍‍ان‌ خ‍ردس‍‍ال‍‍ي‌ پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر(ص‌))
جلد چهارم مجموعه «از سرزمين نور»
ب‍‍از‌آف‍ري‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر) نقاشي محمدرضا لواساني
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: ك‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ر‌ي‌ ك‍ودك‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۶ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: [۳۶] ص‌.: م‍ص‍ور ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۶]
چاپ دوم: وي‍ر‌اي‍ش‌: [وي‍ر‌اي‍ش‌ ۲] ـ نقاشي محمدحسين صلواتيان ـ ن‍‍اش‍ر: پ‍ي‍‍ام‌ ‌آز‌اد‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۸۰ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۴۰ ص‌.: م‍ص‍ور ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۰
چاپ سوم: تاريخ نشر: 1383
شمارگان كل: 28800 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر ‌اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌. ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ـ ۲. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۸۰،ج‌. ۴،۴‌ال‍ف‌۹ر/،۹،‎BP ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۸/،۲۹۷[ج‌]

‌آن‌ ق‍ص‍ه‌ ك‍ه‌ در ك‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا ‌آم‍ده‌ ب‍ود (د‌اس‍ت‍‍ان‌ دي‍د‌ار ‌ع‍ب‍د‌ال‍م‍طل‍ب‌ ب‍‍ا ش‍‍اه‌ ي‍م‍ن‌)
جلد پنجم مجموعه «از سرزمين نور»
ب‍‍از ‌آف‍ري‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر) ـ نقاشي رامين مشرفي
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: ك‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ر‌ي‌ ك‍ودك‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۵ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۴۴ ص‌.: م‍ص‍ور ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۴
چاپ دوم: وي‍ر‌اي‍ش‌: [وي‍ر‌اي‍ش‌ ۲] ـ نقاشي محمدحسين صلواتيان ـ ن‍‍اش‍ر: پ‍ي‍‍ام‌ ‌آز‌اد‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۸۰ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۵۳ ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍‍ي‌) ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۳
چاپ سوم: تاريخ نشر: 1383
شمارگان كل: 28800 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. ‌ع‍ب‍د‌ال‍م‍طل‍ب‌ب‍ن‌ ‌ه‍‍اش‍م‌(‌ع‌)، ۱۲۷؟ - ۴۵؟ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ه‍ج‍رت‌ ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ۲. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۸۰،ج‌. ۵،۴‌ال‍ف‌۹ر/،۹،‎BP ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۸/،۲۹۷[ج‌]

ب‍‍ا م‍ن‌ س‍خ‍ن‌ ب‍گ‍و م‍‍ادر! (د‌اس‍ت‍‍ان‌ زن‍دگ‍‍ي‌ م‍‍ادر پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر)
جلد ششم مجموعه «از سرزمين نور»
ب‍‍از ‌آف‍ري‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر) ـ نقاشي رامين مشرفي
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: ك‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ر‌ي‌ ك‍ودك‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۵ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: [۴۷] ص‌.: م‍ص‍ور ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۷]
چاپ دوم: وي‍ر‌اي‍ش‌: [وي‍ر‌اي‍ش‌ ۲] ـ نقاشي محمدحسين صلواتيان ـ ن‍‍اش‍ر: پ‍ي‍‍ام‌ ‌آز‌اد‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۸۰ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۵۱ ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍‍ي‌) ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۱
چاپ سوم: تاريخ نشر: 1383
شمارگان كل: 28800 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. ‌آم‍ن‍ه‌ب‍ن‍ت‌ و‌ه‍ب‌(س‌)، ۷۶؟ - ۴۶ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ه‍ج‍رت‌ ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ۲. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۸۰،ج‌. ۶،۴‌ال‍ف‌۹ر/،۹،‎BP ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۸/،۲۹۷[ج‌]

م‍‍اج‍ر‌ا‌ي‌ س‍پ‍‍اه‌ ف‍ي‍ل‌ (د‌اس‍ت‍‍ان‌ ح‍م‍ل‍ه‌ ‌اب‍ر‌ه‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ك‍ه‌)
جلد هفتم مجموعه از سرزمين نور
ب‍‍از‌آف‍ري‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر) ـ نقاشي هاشم تقوي
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: ك‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ر‌ي‌ ك‍ودك‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۵ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: [۴۷] ص‌.: م‍ص‍ور
چاپ دوم: وي‍ر‌اي‍ش‌: [وي‍ر‌اي‍ش‌ ۲] ـ نقاشي محمدحسين صلواتيان ـ ن‍‍اش‍ر: پ‍ي‍‍ام‌ ‌آز‌اد‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۸۰ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۵۴ ص‌.: م‍ص‍ور ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۴
چاپ سوم: تاريخ نشر: 1383
شمارگان كل: 28800 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. ‌اص‍ح‍‍اب‌ ف‍ي‍ل‌ ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ۲. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۸۰،ج‌. ۷،۴‌ال‍ف‌۹ر/،۹،‎BP ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۸/،۲۹۷[ج‌]

‌آن‌ پ‍درب‍زرگ‌ دوس‍ت‌د‌اش‍ت‍ن‍‍ي‌ (پ‍‍اي‍‍ان‌ ك‍‍ار ‌ع‍ب‍د‌ال‍م‍طل‍ب‌)
جلد هشتم مجموعه «از سرزمين نور»
ب‍‍از‌آف‍ري‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر)
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: ك‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ر‌ي‌ ك‍ودك‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۵ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۴۳ ص‌.: م‍ص‍ور
چاپ دوم: وي‍ر‌اي‍ش‌: [وي‍ر‌اي‍ش‌ ۲] ـ نقاشي محمدحسين صلواتيان ـ ن‍‍اش‍ر: پ‍ي‍‍ام‌ ‌آز‌اد‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۸۰ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۵۵ ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍‍ي‌) ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۵
چاپ سوم: تاريخ نشر: 1383
شمارگان كل: 28800 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. ‌ع‍ب‍د‌ال‍م‍طل‍ب‌ب‍ن‌ ‌ه‍‍اش‍م‌(‌ع‌)، ۱۲۷؟ - ۴۵؟ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ه‍ج‍رت‌ ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ۲. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۸۰،ج‌. ۸،۴‌ال‍ف‌۹ر/،۹،‎BP ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۸/،۲۹۷[ج‌]

س‍ف‍ر در‌از ش‍‍ام‌: د‌اس‍ت‍‍ان‌ ك‍ودك‍‍ي‌ پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر (ص‌)
جلد نهم مجموعه «از سرزمين نور»
ب‍‍از‌آف‍ري‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر) ـ نقاشي رامين مشرفي
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: ك‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ر‌ي‌ ك‍ودك‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۵ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۵۱ ص‌.: م‍ص‍ور ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۱
چاپ دوم: وي‍ر‌اي‍ش‌: [وي‍ر‌اي‍ش‌ ۲] ـ نقاشي محمدحسن صلواتيان ـ ن‍‍اش‍ر: پ‍ي‍‍ام‌ ‌آز‌اد‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۸۰ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۵۲ ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍‍ي‌) ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۲
چاپ سوم: تاريخ نشر: 1383
شمارگان كل: 28800 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. م‍ح‍م‍د(ص‌) پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر ‌اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌. ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ۲. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۷س‌۹ر/،۸۴/۲۴،‎BP ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۹۳/،۲۹۷[ج‌]

خ‍ورش‍ي‍د‌ي‌ در خ‍‍ان‍ه‌ خ‍دي‍ج‍ه‌ (د‌اس‍ت‍‍ان‌ ج‍و‌ان‍‍ي‌ پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر(ص‌))
جلد دهم مجموعه «از سرزمين نور»
ن‍وي‍س‍ن‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: ك‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ر‌ي‌ ك‍ودك‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۵ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: [۷۲] ص‌.: م‍ص‍ور
ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. [۷۲]
چاپ دوم: وي‍ر‌اي‍ش‌: [وي‍ر‌اي‍ش‌ ۲] ـ نقاشي محمدحسين صلواتيان ـ م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: پ‍ي‍‍ام‌ ‌آز‌اد‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۸۰ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۸۷ ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍‍ي‌) ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۸۷
چاپ سوم: تاريخ نشر: 1383
شمارگان كل: 28800 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. م‍ح‍م‍د(ص‌) پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر ‌اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌. ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ۲. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۸۰،ج‌. ۱۰،۴‌ال‍ف‌۹ر/،۹،‎BP ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۸/،۲۹۷[ج‌]

د‌اس‍ت‍‍ان‌ س‍ي‍ل‌ ‌آن‌ س‍‍ال‌ (د‌اس‍ت‍‍ان‌ دور‌ان‌ ج‍و‌ان‍‍ي‌ پ‍ي‍م‍ب‍ر)
جلد يازدهم مجموعه «از سرزمين نور»
ب‍‍از‌آف‍ري‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر) ـ نقاشي رامين مشرفي
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: ك‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ر‌ي‌ ك‍ودك‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۶ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۶۳ ص‌.: م‍ص‍ور
چاپ دوم: وي‍ر‌اي‍ش‌: [وي‍ر‌اي‍ش‌ ۲] ـ نقاشي محمدحسين صلواتيان ـ ن‍‍اش‍ر: پ‍ي‍‍ام‌ ‌آز‌اد‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۸۰ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۶۲ ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍‍ي‌) ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۶۲
چاپ سوم: تاريخ نشر: 1383
شمارگان كل: 28800 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ۲. م‍ح‍م‍د(ص‌) پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر ‌اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌. ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۷۶،۲د۹ر/،۹،‎BP ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۸/،۲۹۷

ش‍ب‌ روي‍ش‌ ‌غ‍ن‍چ‍ه‌ ن‍ور (د‌اس‍ت‍‍ان‌ ب‍‍ع‍ث‍ت‌ پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر(ص‌))
جلد دوازدهم مجموعه «از سرزمين نور»
ب‍‍از‌آف‍ري‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر)
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: ك‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ر‌ي‌ ك‍ودك‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۵ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۴۸ ص‌.: م‍ص‍ور ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۸
چاپ دوم: وي‍ر‌اي‍ش‌: [وي‍ر‌اي‍ش‌ ۲] ـ نقاشي محمدحسين صلواتيان ـ ن‍‍اش‍ر: پ‍ي‍‍ام‌ ‌آز‌اد‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۸۰ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۴۵ ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍‍ي‌) ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۵
چاپ سوم: تاريخ نشر: 1383
شمارگان كل: 28800 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر ‌اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌. ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ۲. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۸۰،ج‌. ۱۲،۴‌ال‍ف‌۹ر/،۹،‎BP ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۸/،۲۹۷[ج‌]

‌ا‌ي‌ ج‍‍ام‍ه‌ ب‍ر س‍ر ك‍ش‍ي‍ده‌ ب‍رخ‍ي‍ز (د‌اس‍ت‍‍ان‌ س‍ه‌ س‍‍ال‌ ‌آ‌غ‍‍ازي‍ن‌ ‌اس‍لام‌)
جلد سيزدهم مجموعه «از سرزمين نور»
ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار (ر‌ه‍گ‍ذر) ـ نقاشي حميدرضا خواجه محمدي
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: پ‍ي‍‍ام‌ ‌آز‌اد‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۵ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: [۱۰۸] ص‌.: م‍ص‍ور ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۰۸]
چاپ دوم: تاريخ نشر: 1377
چاپ سوم: ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۸۳ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۱۲۷ ص‌.: م‍ص‍ور ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۲۷؛ ‌ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زي‍رن‍وي‍س‌
شمارگان كل: 19800 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. ‌اس‍لام‌ ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ۲. م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر ‌اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌. ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ۳. ‌اس‍لام‌ ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ۴. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۹‌ال‍ف‌۹ر/،۹،‎BP ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۸/،۲۹۷[ج‌]

روزگ‍‍ار در‌از رن‍ج (‌از د‌ع‍وت‌ ‌آش‍ك‍‍ار ت‍‍ا ‌آ‌غ‍‍از ‌ه‍ج‍رت‌ ب‍ه‌ ح‍ب‍ش‍ه‌)
جلد چهاردهم مجموعه «از سرزمين نور»
ن‍وي‍س‍ن‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر) ـ نقاشي علي مظاهري
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: پ‍ي‍‍ام‌ ‌آز‌اد‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۵ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۱۵۶ ص‌.: م‍ص‍ور ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۵۴
چاپ دوم: تاريخ نشر: 1377
چاپ سوم: وي‍ر‌اي‍ش‌: [وي‍ر‌اس‍ت‌ ۲] ـ ن‍‍اش‍ر: پ‍ي‍‍ام‌ ‌آز‌اد‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۸۳ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۱۷۲ ص‌.: م‍ص‍ور ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۷۱ - ۱۷۲
شمارگان كل: 19800 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ۲. م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر ‌اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌. ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۸۳،۹ر۹ر/،۸۴/۲۴،‎BP ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۹۳۴/،۲۹۷

روزن‍ه‌‌ا‌ي‌ ب‍ه‌ ر‌ه‍‍ائ‍‍ي‌ (د‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌ه‍ج‍رت‌ ب‍ه‌ ح‍ب‍ش‍ه‌)
جلد پانزدهم مجموعه «از سرزمين نور»
ن‍وشته‌ م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: پ‍ي‍‍ام‌ ‌آز‌اد‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۸3 ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۹۲ ص‌.: م‍ص‍ور ـ ف‍روس‍ت‌: ‌از س‍رزم‍ي‍ن‌ ن‍ور؛ ۱۵ ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۹۱ - ۹۲
شمارگان: 3300 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. ‌ه‍ج‍رت‌ ۲. م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر ‌اس‍لام‌ - ۵۳ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌. ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ۳. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ج‌. ۱۵،۴‌ال‍ف‌۹ر/،۹،‎BP ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۸/،۲۹۷

م‍‍ه‍‍اج‍ر ك‍وچ‍ك‌
رمان نوجوانان
ن‍وش‍ت‍ه‌ محمدرضا سرشار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر)
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ناشر: خانه هنر و ادبيات كودكان و نوجوانان ـ تاريخ نشر: 1360
چاپ دوم: تاريخ نشر: 1361
چاپ سوم: ن‍‍اش‍ر: ك‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ر‌ي‌ ك‍ودك‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۶۵ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۵۶ ص‌
چاپ ؟: ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۶۹ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۵۶ ص‌
چاپ ؟: ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۷ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۴۴ ص‌
شمارگان كل: بيش از 165000 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. ج‍ن‍گ‌ ‌اي‍ر‌ان‌ و ‌ع‍ر‌اق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ۲. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ج‍ن‍گ‌
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۶۵،۹م‌۷۷د/،۸۰۷۵،‎PIR ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۲/،۳ف‍‍ا۸[ج‌]

از روس‍ت‍‍ا
م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌
نوشته محمدرضا سرشار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر)
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ناشر: سازمان چاپ و انتشارات انقلاب اسلامي ـ تاريخ نشر: 1360
چاپ ؟: ن‍‍اش‍ر: م‍وس‍س‍ه‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ ك‍ت‍‍اب‌ ـ تاريخ نشر: 1378 ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۷۹ ص‌
چاپ ؟: ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۰
چاپ ؟: تاريخ نشر: 1371
چاپ ؟: تاريخ نشر: 1372
شمارگان كل: 40000 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ف‍‍ارس‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۷۰،۴‌ال‍ف‌۷۷‌ه‍/،۸۰۷۵،‎PIR ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۱۳۷۰،‌ال‍ف‌۸۹۱ر،۶۲/،۳ف‍‍ا۸

‌آخ‍ري‍ن‌ ف‍رس‍ت‍‍اده‌
زندگينامه داستاني ح‍ض‍رت‌ م‍ح‍م‍د (ص)
نوشته محمدرضا سرشار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر)
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: س‍‍ازم‍‍ان‌ پ‍ژو‌ه‍ش‌ و ب‍رن‍‍ام‍ه‌ري‍ز‌ي‌ ‌آم‍وزش‍‍ي‌، دف‍ت‍ر ‌ان‍ت‍ش‍‍ار‌ات‌ ك‍م‍ك‌‌آم‍وزش‍‍ي‌، ‌ان‍ت‍ش‍‍ار‌ات‌ م‍درس‍ه‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۸1 ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۱۲۴ ص‌ ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۲۲ - ۱۲۳
چاپ دوم: تاريخ نشر: 1383
شمارگان كل: 10000 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴ ۲. م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر ‌اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌. ــ د‌اس‍ت‍‍ان‌
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۳‌آ۹ر/،۸۴/۲۴،‎BP ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۹۳۴/،۲۹۷[ج‌]

‌اگ‍ر ب‍‍اب‍‍ا ب‍م‍ي‍رد
نوشته م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر)
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳57 ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۴۴ ص‌.: م‍ص‍ور
چاپ ؟: تاريخ نشر: 1367
چاپ ؟: تاريخ نشر: 1369
چاپ شانزدهم: تاريخ نشر: 1378
شمارگان كل: 147500 جلد
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۶۹،۷‌ال‍ف‌۷۷‌ه‍/،۸۰۷۵،‎PIR ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۱۳۶۹،‌ال‍ف‌۸۹۱ر،۶۲/،۳ف‍‍ا۸[ج‌]

آن‍ج‍‍ا ك‍ه‌ خ‍‍ان‍ه‌‌ام‌ ن‍ي‍س‍ت‌
ن‍وش‍ت‍ه‌ محمدرضا سرشار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر)
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: ك‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ر‌ي‌ ك‍ودك‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳61 ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۱۰۳ ص‌
چاپ ؟: تاريخ نشر: 1362
چاپ ؟: تاريخ نشر: 1371
چاپ ؟: تاريخ نشر: 1372
شمارگان كل: 140000 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ي‌
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۷۱،۸‌آ۷۷‌ه‍/،۸۰۷۵،‎PIR ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۲/،۳ف‍‍ا۸[ج‌]

ق‍ص‍ه‌ پ‍ر‌غ‍ص‍ه‌ م‍‍ا
م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌
ن‍وش‍ت‍ه‌ محمدرضا سرشار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر)
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: م‍وس‍س‍ه‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ ك‍ت‍‍اب‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۶6 ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۶۸ ص‌
چاپ دوم: تاريخ نشر: 1367
چاپ سوم: تاريخ نشر: 1368
چاپ چهارم: تاريخ نشر: 1369
چاپ پنجم: تاريخ نشر: 1370
چاپ ششم: تاريخ نشر: 1371
شمارگان كل: 60000 جلد
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۶۶،۶ق‌۷۷‌ه‍/،۸۰۷۵،‎PIR ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۲/،۳ف‍‍ا۸[ج‌]

يثرب شهر يادها و يادگارها
داستان زندگي پدر پيامبر (ص)
نوشته محمدرضا سرشار
چاپ اول: ناشر: پيام آزادي ـ تاريخ نشر: 1368
شمارگان كل: 45000 جلد

‌ه‍س‍ت‍م‌ ‌اگ‍ر م‍‍ي‌روم‌
مجموعه داستان
نوشته محمدرضا سرشار ـ نقاشي مصطفي گودرزي
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ناشر: سازمان چاپ و انتشارات انقلاب اسلامي ـ تاريخ نشر: 1361
چاپ ؟: ن‍‍اش‍ر: س‍‍ازم‍‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ي‍‍غ‍‍ات‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌، ح‍وزه‌ ‌ه‍ن‍ر‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۶۶ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۶۹ ص‌.: م‍ص‍ور
چاپ ؟: ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: 1368
چاپ ؟: ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳76
چاپ ؟: ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۸۳
شمارگان كل: 60500 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ي‌ ــ م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌‌ه‍‍ا
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۷۶،۵‌ه‍۷۷‌ه‍/،۸۰۷۵،‎PIR ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۱۳۷۶،‌ه‍۸۹۱ر،۶۲/،۳ف‍‍ا۸ [ج‌]

‌غ‍ي‍ر ‌از خ‍د‌ا ‌ه‍ي‍چ‍ك‍س‌ ن‍ب‍ود
م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌
ن‍وش‍ت‍ه‌ محمدرضا سرشار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر)
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: م‍وس‍س‍ه‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ ك‍ت‍‍اب‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۶۶ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۶۲ ص‌.: م‍ص‍ور
چاپ دوم: تاريخ نشر: 1367
چاپ سوم: تاريخ نشر: 1368
چاپ چهارم: تاريخ نشر: 1369
چاپ پنجم: تاريخ نشر: 1370
چاپ ششم: تاريخ نشر: 1371
شمارگان كل: 60000 جلد
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۹‌غ‌۹۷ر/،۳/۹۱،‎PZ ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۲/،۳ف‍‍ا۸[ج‌]

ش‍‍ه‍ر‌ي‌ ك‍ه‌ م‍ردم‌ ‌آن‌ ب‍‍ا ز‌ان‍و ر‌اه‌ م‍‍ي‌رف‍ت‍ن‍د
ن‍وشته‌ م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار ـ نقاشي كاظم طلايي
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: وز‌ارت‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ و ‌ارش‍‍اد ‌اس‍لام‍‍ي‌، س‍‍ازم‍‍ان‌ چ‍‍اپ‌ و ‌ان‍ت‍ش‍‍ار‌ات‌، ن‍ش‍ر زلال‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۲ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۲۹ ص‌.: م‍ص‍ور
چاپ دوم: ن‍‍اش‍ر: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷8 ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۲۹ ص‌.: م‍ص‍ور
شمارگان كل: 14000 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ع‍‍ام‍ه‌
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۳۹۸،د‌ا

ج‍‍اي‍زه‌
مجموعه داستان
ن‍وشته محمدرضا سرشار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر)
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: ك‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ر‌ي‌ ك‍ودك‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۶1 ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۳۹ ص‌
چاپ ؟: تاريخ نشر: 1363
چاپ ؟: تاريخ نشر: 1366
چاپ ؟: تاريخ نشر: 1372
چاپ ؟: ت‍‍اري‍خ ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۵ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۳۶ ص‌
چاپ ؟: تاريخ نشر: 1377
چاپ ؟: تاريخ نشر: 1379
شمارگان كل: بيش از 240000 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ي‌ ــ م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌‌ه‍‍ا
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۷۵،۲ج‌۷۷‌ه‍/،۸۰۷۵،‎PIR ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۲/،۳ف‍‍ا۸[ج‌]

‌اص‍ي‍ل‌‌آب‍‍اد
نوشته محمدرضا سرشار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر)
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳57 ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۶۳ ص‌
چاپ ؟: تاريخ نشر: 1366
چاپ ؟: وي‍ر‌اي‍ش‌: [وي‍ر‌اي‍ش‌ ۲؟] ـ تاري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۶۹ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۶۹ ص‌.: م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍‍ي‌ رن‍گ‍‍ي‌)
شمارگان كل: 165000 جلد
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۶۶،۶‌ال‍ف‌۷۷‌ه‍/،۸۰۷۵،‎PIR ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۱۳۶۶،‌ال‍ف‌۸۹۱ر،۶۲/،۳ف‍‍ا۸[ج‌]

گ‍رد‌اب‌ س‍ك‍ن‍در
نوشته م‍ح‍م‍درض‍‍ا س‍رش‍‍ار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر)
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳58 ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۵۶ ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍‍ي‌)
چاپ ؟: تاريخ نشر: 1371
چاپ ؟: وي‍ر‌اي‍ش‌: [وي‍ر‌اي‍ش‌ ۲] ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۷ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۵۶ ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍‍ي‌)
شمارگان كل: 120500 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ف‍‍ارس‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۷۱،۴گ‌۷۷‌ه‍/،۸۰۷۵،‎PIR ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۱۳۷۱،گ‌۸۹۱ر،۶۲/،۳ف‍‍ا۸[ج‌]
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۷۷،۴گ‌۷۷‌ه‍/،۸۰۷۵،‎PIR ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۱۳۷۷،گ‌۸۹۱ر،۶۲/،۳ف‍‍ا۸[ج‌]

ن‍ردب‍‍ان‌ ج‍‍ه‍‍ان‌
نوشته محمدرضا سرشار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر)
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: پ‍ي‍‍ام‌ ‌آز‌اد‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۶۸ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۲۶ ص‌
چاپ دوم: تاريخ نشر ؟
چاپ سوم: تاريخ نشر ؟
چاپ چهارم: تاريخ نشر ؟
چاپ پنجم: ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ـ تاريخ نشر: 1376
چاپ ششم: تاريخ نشر: 1378
شمارگان كل: 70000 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ف‍‍ارس‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۶۸،۴ن‌۷۷د/،۸۰۷۵،‎PIR ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۲/،۳ف‍‍ا۸[ج‌]
چاپ ؟: نقاشي پرويز محلاتي ـ ن‍‍اش‍ر: ك‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ك‍ر‌ي‌ ك‍ودك‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۶ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۳۹ ص‌
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۷۶،۴ن‌۷۷‌ه‍/،۸۰۷۵،‎PIR ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۱۳۷۶،ن‌۸۹۱ر،۶۲/،۳ف‍‍ا۸[ج‌]

س‍ف‍ر ب‍ه‌ ج‍ن‍وب
گ‍ف‍ت‌ و ش‍ن‍ود‌ي‌ ب‍‍ا چ‍ن‍د ن‍وج‍و‌ان‌ رزم‍ن‍ده‌
نوشته محمدرضا سرشار
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: س‍‍ازم‍‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ي‍‍غ‍‍ات‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌، ح‍وزه‌ ‌ه‍ن‍ر‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷۰ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۵۵ ص‌.: م‍ص‍ور
عنوان پ‍ش‍ت‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ب‍ه‌‌ان‍گ‍ل‍ي‍س‍‍ي‌:‎Reza Rahgozar trip to the south talking to some young combatants ‬
شمارگان: 6600 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. ج‍ن‍گ‌ ‌اي‍ر‌ان‌ و ‌ع‍ر‌اق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ ــ خ‍‍اطر‌ات‌
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۷س‌۹ر/،۱۶۲۹،‎DSR ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۰۸۴۳/،۹۵۵

پ‍ي‍ش‌ ‌از ‌آن‍ك‍ه‌ دي‍ر ش‍ود
چ‍‍ه‍‍ارده‌ م‍ق‍‍ال‍ه‌ و چ‍‍ه‍‍ار گ‍ف‍ت‍گ‍و
نوشته محمدرضا سرشار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر)
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: س‍‍ازم‍‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ي‍‍غ‍‍ات‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌، ح‍وزه‌ ‌ه‍ن‍ر‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۷3 ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۱۲۵ ص‌ ـ ك‍ت‍‍اب‍ن‍‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زي‍رن‍وي‍س‌
شمارگان: 6600 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. ر‌ه‍گ‍ذر، رض‍‍ا، ۱۳۳۲ - ــ م‍ص‍‍اح‍ب‍ه‌‌ه‍‍ا ۲. م‍ق‍‍ال‍ه‌‌ه‍‍ا‌ي‌ ف‍‍ارس‍‍ي‌ ــ ق‍رن‌ ۱۴
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۹پ‌۷۷‌ه‍/،۸۰۷۵،‎PIR ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۶۲/،۴ف‍‍ا۸

‌ال‍ف‍ب‍‍ا‌ي‌ ق‍ص‍ه‌ن‍وي‍س‍‍ي‌ ـ جلد اول
نوشته محمدرضا سرشار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر)
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: وز‌ارت‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ و ‌ارش‍‍اد ‌اس‍لام‍‍ي‌، س‍‍ازم‍‍ان‌ چ‍‍اپ‌ و ‌ان‍ت‍ش‍‍ار‌ات‌؛ [ب‍‍ي‌ج‍‍ا]، ك‍ت‍‍اب‌ ج‍و‌ان‍ه‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۶۹ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ج‌.: م‍ص‍ور، ‌ع‍ك‍س‌
عنوان ب‍ه ‌ان‍گ‍ل‍ي‍س‍‍ي: ‎ Alphabet of fiction
چاپ دوم: ناشر: انتشارات پيام آزادي ـ تاريخ نشر: 1375
چاپ سوم: تاريخ نشر: 1379
شمارگان كل: 22000 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. د‌اس‍ت‍‍ان‌ن‍وي‍س‍‍ي‌
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۷‌ال‍ف‌۹ر/،۳۳۵۵،‎PN ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۳/،۸۰۸

‌ال‍ف‍ب‍‍ا‌ي‌ ق‍ص‍ه‌ن‍وي‍س‍‍ي‌ ـ جلد دوم
نوشته محمدرضا سرشار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر)
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: انتشارات پيام آزادي ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳77
عنوان ب‍ه ‌ان‍گ‍ل‍ي‍س‍‍ي: ‎ Alphabet of fiction
شمارگان كل: 5500 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. د‌اس‍ت‍‍ان‌ن‍وي‍س‍‍ي‌

نور و رنگ
ترجمه محمدرضا سرشار
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: پيام آزادي ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳70
شمارگان كل: 44000 جلد

ق‍ص‍ه‌‌ه‍‍ا‌ي‌ ب‍ب‍ر
ن‍وش‍ت‍ه‌ ل‍ي‍لا م‍ج‍وم‍د‌ار (1908ـ ) ـ ت‍رج‍م‍ه‌ محمدرضا سرشار (رض‍‍ا ر‌ه‍گ‍ذر)
م‍ح‍ل‌ن‍ش‍ر: ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ن‍‍اش‍ر: س‍‍ازم‍‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ي‍‍غ‍‍ات‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌، ح‍وزه‌ ‌ه‍ن‍ر‌ي‌ ـ ت‍‍اري‍خ‌ن‍ش‍ر: ۱۳۶۷ ـ ص‍ف‍ح‍ه‌ش‍م‍‍ار: ۶۳ ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍‍ي‌)
چاپ ؟: تاريخ نشر: 1376
شمارگان كل: 39600 جلد
م‍وض‍و‌ع‌‌ه‍‍ا: ۱. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ي‌ ــ م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌‌ه‍‍ا ۲. د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ك‍وت‍‍اه‌
رده‌ ك‍ن‍گ‍ره‌: ۱۳۶۷،۶ق‌۲۵م‌/،۷،‎PZ ‬
رده‌ دي‍وي‍‍ي‌: ۴۴۳۷/،۸۹۱[ج‌]

http://www.sarshar.org/
[بازگشت]