پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام کتاب: خضر وادی دهم
زیر عنوان: روزنه اي بر سيماي سلمان فارسي در هزاره شعر پارسي
نام نویسنده: محمد مرادی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۵۴۴
شابک: ۵-۵۵-۶۱۴۲-۶۰۰-۹۷۸
موضوعات