مسقطي بووي حبيب !!

بسيجيا يادتو ميا كه که بعضی اَ بچاها وختی می خواسَّن بیان جبهه ، مستقیم می رفتن دم قنّاتی حبیب اینا وا اَ بُوشو می گفتن : بووی حبیب ، احد گفته یه جعبه مسقطی مغر گردونی بِد ببریم سی احد .
 
بووی حبیبم می گفت : ایخ احد یِی ماه نی که رفته جبهه و دوکون مو واپیچُنده از بس مسقطی سیش فِرسادُم ، ای چه جورن که حبیب وا علی اکبر ایهمه تو جبهن یِکَشم نگفتن مسقطی می خویم ، آم احد دَم دقّه مسقطی ایشم می خوا ؟!
 
بچاها هم اَ اِهراز می گن بووی حبیب باهاث شرمنده هی ، ما اشتباه کردیم ، » حبیب « گفته بیویم سی مسقطی نه » احد « ! بووی حبیبم که مِنُّ مِنِّ بچه ها می بینه می گه : مام شوخی کِردُم بووی جونیم رو دُ تُّ چیشُم ، هر گُ خواسّین بیرین ، بیوین تا آمده بُکُنم بِدُمتو ببرین .
 
بچا هام که روشو حسابی واز می شه دَم دقّه می رفتن دَم دوکون ای بنده خدا وا هی مسقطی می سَدَن می اُوُردَن تو خط. تا یه روز که مَمدُسین غُمبه جون بچه ها می ده وامگه عام زشتن هی دم دقّه میرین اَ ای بنده خدا مسقطی میسونین میارین . حال حبیب خودش هیچ نمگه شُمام سرتو نمشه ؟!...
 
خلاصه ایقه هی مُنگه میده که بچاها هم که وامگردن کازرون دَسِّه جمعی میرن دم دوکون بووی حبیب وامگن : بووی حبیب ترا بخدا شوخی میکردیما ، ما خودمو خودمو میگفتیم ،حبیب اَ ما نگفته بی مسقطی بیارین !
 
بووی حبیبم با یه خونسردی همیشگی میگه : الهی مو هم دور شما بگردم هم دور بچاهام . بووی جونیم مو اَ هم روز اوّل میدُنُسُّم که حبیب تو عمرش اصلا مسقطی نخورده وا نمخوره ! مِی خودُم نمدُنُسُّم ، آم چه کُم شما چه کُم حبیب ، مِی فرق میکنه ... نوشِّ جونتو ، حالیم یکّی یه جعبه مسقطی میدمتو ببرین وا خدا مابین گردنتو اِی میخوین مثِّ حبیب پیشُم عزیز بمونین هر وَخ مسقطی یا بسکوت خواسّین بیگین تا سیتو بفرِسُم .

 


mostafa
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۸ - ۱۳۸۹/۰۲/۱۴
2
0
maperspolis@yahoo.com
mostafa_sheikhian@yahoo.com
moji_sheikhian@yahoo.com
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
0
0
داستان زیبایی است منظور کلی متوجه شدم ولی بعضی کلمات متوجه نشدم
اکبر
|
Germany
|
۲۳:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۷
0
0
حالی ای دوکون بووی حبیب کوجوی کازرونن ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
0
0
روبرو سید محمد کاشی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
0
0
خدا رحمتش کنه