پس از بارندگی رگباری جمعه شب گذشته:
رکورد بارش 13 ساله کازرون شکسته شد.

به گزارش اختصاصی کازرون نما، بر اساس آمار دریافتی از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک کازرون بارش 16.4 میلی متری جمعه شب گذشته (16 فروردین ماه 97) مجموع بارش سال زراعی جاری کازرون را به رقم 532.6 رساند که رکورد بارش 13 سال پیش کازرون که 515.3 میلی متر و مربوط به سال زراعی 85-84 را جابجا کرد؛ که با توجه به تاسیس ایستگاه سینوپتیک کازرون در سال 1384، امسال را می توان پربارش ترین سال در تاریخ تاسیس ایستگاه سینوپتیک هواشناسی کازرون دانست.

رکورد بارش 13 ساله کازرون شکسته شد.

با بررسی آمار بارش سالانه کازرون از سال 1340تاکنون نکات جالب توجه دیگری را می توان به دست آورد. در حالی که میانگین بارش سالانه کازرون از سال 1340 تا کنون 487.8 میلی متر، از سال 1350 تا کنون 514.2 میلی متر، از سال 1360 تاکنون 466.8 میلی متر، از سال 1370 تا کنون 451.4 میلی متر، از سال 1380 تا کنون 392.7 و از سال 90 تا کنون 350 میلی متر بوده است، بارش 532.6 میلی متری سال جاری بالاتر از میانگین بارشی تمامی دهه های گذشته می باشد. اگرچه تاریخچه 57 ساله بارش کازرون نشان می دهد 27 سال بارش بالاتر از 500 میلی متر وجود دارد که بالاترین میزان بارش تاریخ کازرون از سال 1340 مربوط به سال زراعی 55-54 با میزان بارش 1083 میلی متر، و کمترین میزان بارش مربوط به سال 45-44 با میزان بارش 145 میلی متر است.

همچنین بررسی آمار ایستگاه سینوپتیک کازرون نشان می دهد فروردین 98 با بارش 107.9 میلی متری (تاکنون) پربارش ترین فروردین 13 ساله اخیر نیز می باشد. همچنین میانگین بارشی دهه های گذشته کازرون نشان دهنده آن است که دهه 50 با میانگین بارش 690 میلی متر پربارش ترین دهه و دهه نود با میانگین بارش 372 میلی متر کم بارش ترین دهه کازرون بوده است. همچنین مقایسه میانگین بارشی دهه های کازرون کاهش معنا داری را از دهه 70 تا دهه 90 نشان می دهد که به دلیل خشکسالی دو دهه گذشته می باشد.

رکورد بارش 13 ساله کازرون شکسته شد.

شایان ذکر است که با وجود بارش مناسب سال زراعی جاری اکثریت اقلیم شناسان معتقدند صرفا بر اساس بارش سال زراعی جاری نمی توان ادعا کرد وارد دوران ترسالی شده ایم و باید منتظر بارشهای متوالی چند سال آینده برای اظهار نظر قطعی بمانیم؛ با این حال گرم تر شدن 2 درجه ای خاورمیانه، به ویژه جنوب ایران و کازرون طی 50 سال گذشته و همچنین آمار کاهشی بارندگی طی دو دهه گذشته چندان جای امیدواری قطعی برای سال‌های ترسالی باقی نمی گذارد؛ هرچند همه چیز در ید قدرت خداوند می باشد. پس همچنان می بایست اصلاح الگوی مصرف آب در دستور کار مردم و مسئولین قرار گیرد.

 

* آمار سال 1340 تا 1384 از سازمان مدیریت منابع آب و آمار سال 1384 تا کنون از ایستگاه بارانسنجی هواشناسی کازرون اخذ گردیده است.نویسنده: سید غلامحسین امامی