به بهانه 28 مرداد

بالاخره پس از يكي دوسال پيگيري توانستم كپي يكصد سند از تلگراف ها و عريضه‌هاي ارسال‌شده از كازرون به مجلس شوراي ملي را كه اكنون در كتابخانه مجلس نگهداري مي ‌شود تهيه كنم و اميدوارم اين مجموعه نيز که حاوي اطلاعات ارزشمندي درباره کازرون اواخر قاجار و دوره معاصر است نيز منتشر شده و در اختيار علاقمندان قرار گيرد.

يكي از موضوعات جالب در ميان اسناد اين مجموعه، تلگراف هايي است كه در دفاع از دولت مصدق در سال هاي 1331 و 32 از كازرون ارسال شده است. متن كامل يك سند و نام امضاكنندگان و فرستندگان بقيه تلگرف ها را براي استحضار دوستان در اينجا نقل مي‌‌كنم: [این مطلب در سال ۱۳۸۵ روی وبلاگ کازرونیه قرار گرفته بود.]

 

"پايگاه پدر بزرگوار ملت ايران جناب آقاي دكتر مصدق!

رونوشت مجلس شوراي ملي

رونوشت اداره تبليغات تهران

اين فدايي خود و برادران و فرزندانم به پشتيباني از آن جناب كفن‌پوش آماده مرگ. و تا تفويض اختيارات دست از مقصد برنداشته و به حال رضا مي گوييم: يا مرگ يا مصدق"

عبدالكريم بينا

30/10/ 1331

تلگراف ديگر:

بنگاه باربري رهايي 15/ 4

ماشالله رهايي/ سيد محمد كازروني/ حسين صبوري/ غلامحسين توفيقي

*

صنف مس فروش 15/ 4

رضوي زاده/ عوض صفاري/ رمضان حبيبي/ حبيب اله ... / اسكندر صفاري/ فتح الله اسداللهي/ اسدالله اسداللهي/ فرج پدرام/ يدالله قاسمي/ عباسعلي رضوي/ ماشالله رضوي فرد/ عباس خوشكام/ جواد نيكخو/ نجف نحاسي فرد/ خدارحم حسن زاده/ حسين صفاري/ مندعلي باقرزاده/ غلامحسين محمدپور كازروني

*

صنف خراز:  15/ 4

نصرالله معتمدي/ عبدالرحمن معتمدي/ محمدصادق معطري/ محمدحسين معطري/ محمدباقر صديق/ محمدباقر خسروي/ سيداحمد حسيني/ محمد الهي/ محمدابراهيم برومند/ سيدعلي اكبر كاظميان/ سيدعبدالوهاب يونسي/ سيدمحمدابراهيم مومني/ محمد عظيمي/ حسين مختاري/ سيدمحمود طباطبايي/ سيدجواد مرتضوي/ احمد رضوان/ عوض جمالي/ محمدتقي حكيم/ مرتضي صديق/ محمود اوحدي

*

نمايندگان بازرگانان: 18/4

محمد موحد/ بزرگ مجرد/ احمد .../ محمدكريم بازايي/

 

نمايندگان اصناف:

علي پولادي/ محمدجواد روحاني/ محمدهاشم مصلايي/ محمد صفاري/

*

براي پخش در راديو: 19/4

15 نفر نمايندگان اصناف كه به نمايندگي از طرف 50 هزار نفر امضا نموده اند: ... / احمد هژبري به نمايندگي از طرف كازروني هاي مقيم شيراز و ...

*

دانش آموزان و روشن نگران كازرون: 31/ 4

احمد حاتمي/ عزيز صراف/ احمد حبيب زاده/ عمادالدين نجفي/ سيداحمد رضوي/ حبيب الله معنويان/ غلامرضا پيروي/ زمانيان/ قربانزاده/ مختاري/ حسين اميني/ سعيدي/ مرتضوي/ مظلوم/ بستاني/ آصف جاه/ خداكرمي/ ذوالفقاري/ عبدالرسول بستانيان/ معماري/ طاهري/ حبيب زاده

*

كارمندان اداره ثبت: 3/5

فروزنده/ شريعت/ ديانتي/ اميرعضدي

*

16/6

سيداحمد شاه اميري

*

 23/10/31

ابوالقاسم كريمي/ محمدمهدي و محمدكريم رأفت/ ابوالحسن عسكري/

*

23/10/31

از طرف 2هزار نفر فاميل محقق‌پور: 23/10

كارمندان عضو حزب ايران كازرون: 

سيد مهدي فخرآوري

*

از طرف باربران كازرون: 24/10

محمدرضا چمنزار/ رمضان قاطرچي/ ميرزاجان سربازان/ حسين چهاربرادري/ كرم شجاعي/ غلامحسين، نمكي چراغ/ ...

*

24/10

عبدالعلي ريحاني/ عبدالرضا مصلايي/ ابراهيم راستار/ اسماعيل راستار/ كهزار شمسزاده/ محمدعلي رجبان

*

تجار وابسته به حزب ايران كازرون: 24/10

حسن باقري/ محمد درودگر/ علي‌آقا خسرويان/ احمد فروتن/ محمود و علي فروتن/ غلامعلي نجار/ اسماعيل معماري/ حسين رسولي/ نبي درودگر/ محمد شيخيان/ فتح الله ارشدي/ نصرالله درودگر

*

31/10

محمد اميرعضدي/ امراله اميرعضدي/ علي عسكر كشاورز/ حاج حسين رحيمي/ محمدحسن افشار/ عباس اميني/ محمود اميني/ سليم اميني/ خليل معين/ ماشالله معين/ خداخواست محمودي/ خداخواست خاني/ شعبان صفاري

*

23/10

به منظور پشتيباني فداكاري از دولت دكتر محمد مصدق دكاكين اهالي عموم در تلگرافخانه متحصن. خبرنگار سعادت

*

صنف بزاز: 16/10

محمدهاشم مصلايي/ عبدالرسول، بهمن نوروزي/ روحاني/ ابراهيم پور/ طاهري/ راسخي/ صفاري/ گلستان/ نبوي زاده/ پيروي/ محمود كشفي/ معطري/ ايراني/ يعقوبي/ مهجور/ توكلي

*

اصناف بازارچه شاه حمزه: 17/10

سيدعلي اكبر صادقيان/ سيدمحمدعلي هدايتيان/ حسنعلي آذري/ سيدمحمود ملكي دوز/ محمد شيباني فرخي/ محمدحسين نخچيان/ مجيد داوودي/ سيدمحمد مقدس/ حبيب كياني/ حسين صفا/ عبدالنبي علي اكبري/ يدالله جلودار/ نعمت الله جلودار/ حسين صفاري/ سيدمحمدعلي شفيعي/ سيدعباس شفيعي/ عباس جمالي/ شاه اميرينویسنده: عمادالدین شیخ الحکمایی