كليپ شاعر كازروني در مسابقه طنز قندپهلو
كليپ اجراي طنز شاعر و طنزپرداز كازروني آقاي عظيم زارع در برنامه مسابقه قندپهلو شبكه آموزش
 

دانلود